Innowacje pedagogiczne

Tytuł innowacji: Historie przez dzieci pisane


Nauczyciel realizujący: Marika Jędrzejewska


Adresaci innowacji:

Adresatami innowacji są uczniowie klasy 2. Czas realizacji innowacji obejmuje 8 miesięcy.


Opis innowacji:

Niniejsza innowacja ma na celu propagowanie pisania opowiadań. Zadania związane z innowacją uczniowie będą wykonywać w domu razem z rodzicami. Następnie wytwory pracy dzieci prezentowane będą w klasie. Innowacja została podzielona na trzy etapy.

Przygoda z pisaniem w przypadku tej klasy została zapoczątkowana już w wieku przedszkolnym, kiedy to dzieci napisały piękne wiersze wraz ze swoją wychowawczynią i wydały książeczkę. Miały również kontakt z pisarką Elżbietą Stępień, która podarowała ówczesnej grupie Pszczółek swoją książkę „Opowieści małej gwiazdeczki”. To skłoniło wychowawcę, aby w dalszym ciągu kształtować  umiejętności kreowania różnych historii.  Wszystkie działania będą wychodzić od dzieci, a nauczyciel w jak najmniejszym stopniu będzie korygować wytwory pracy dzieci np. poprzez poprawnie błędów ortograficznych. Innowacja została podzielona na trzy etapy. W pierwszym etapie uczniowie wymyślają swoją postać oraz nadają jej imię, następnie na lekcji prezentują swoje propozycje. Drugim etapem jest pisanie krótkiego opowiadania o wymyślonej przez siebie postaci. Następnie dzieci przeczytają swoje historie na lekcji. Dokonają wyboru najciekawszych propozycji poprzez głosowanie. Kiedy wybrani zostaną bohaterowie nauczyciel utworzy książeczkę, w której umieści wcześniej narysowane przez dzieci postaci wraz z prezentacją. W książce wychowawca zapisze wstęp do wspólnego opowiadania oraz umieści kolejne puste kartki. Na potrzeby innowacji zostanie również stworzona maskotka, czyli postać wybrana przez dzieci. W ostatnim etapie klasa zostanie podzielona na dwie grupy. Dzieci otrzymają książkę oraz maskotkę do domu i kolejno będą zasypywać dalsze losy bohatera. Część dzieci będzie tworzyła ilustracje do zapisanych wcześniej treści. W ten sposób powstanie książka z wytworami wyobraźni dzieci. Dzięki innowacji uczniowie kształtują i poszerzają swoje umiejętności z zakresu pisania ze słuchu
i czytania ze zrozumieniem. Rozwijają swoją wyobraźnie i poszerzają zasób słownictwa, poznają zasady ortografii
i interpunkcji.Tytuł innowacji: Practise English with Peppa Pig


Nauczyciel realizujący: Izabela Kim, Ilona Joks


Adresaci innowacji:

Adresatami innowacji są uczniowie klas IV.  Projekt edukacyjny realizowany w trakcie całego roku szkolnego.


Opis innowacji:

Głównym celem innowacji jest podnoszenie umiejętności językowych i komunikacyjnych oraz rozwijanie zainteresowania nauką języka obcego poprzez zastosowanie nowoczesnych metod nauczania języka angielskiego
z wykorzystaniem technologii informacyjnych. W ramach tegoż projektu uczniowie co pewien czas będą zobowiązani do obejrzenia filmiku  o śwince Peppie w angielskiej wersji językowej. Następnie wykonają, przygotowane przez nauczyciela, związane z filmikiem, zadanie. Praca uczniów będzie systematycznie monitorowana przez nauczyciela
a postępy omawiany na forum klasy.


Tytuł innowacji: Lektury w pudełku – sposób na lekturę.


Nauczyciel realizujący: Hanna Śniadek


Adresaci innowacji:

Adresatami innowacji są uczniowie klas IV.  Czas realizacji ; wrzesień - czerwiec.

Opis innowacji:

Innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących z wykorzystania innowacyjnych metod i form pracy podczas omawiania lektury. Ma na celu zachęcić uczniów do czytania lektur i nie tylko. Realizacja innowacji będzie miała wpływ na poprawę wyników kształcenia literackiego, swobodne posługiwanie się zagadnieniami związanymi
z lekturami obowiązkowymi. Główne założenie to przede wszystkim zachęcanie do czytania lektur, pokazanie, że lektura nie musi być nudna, a także kształcenie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł informacji-nowoczesnych technologii, promowanie czytelnictwa.Tytuł innowacji: Programowanie przez zabawę


Nauczyciel realizujący: Andrzej Kędziora


Adresaci innowacji:

Adresatami innowacji są uczniowie klas IV - VIII.  Czas realizacji  - rok szkolny 2022/2023.


Opis innowacji:

Innowacja pedagogiczna realizowana będzie na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych i adresowana jest
do zainteresowanych uczniów szkoły podstawowej.

Projekt opiera się o innowacyjny system nauczania programowania, wykorzystuje nowoczesne metody nauki przedmiotów ścisłych, głównie informatyki. Podczas zajęć uczniowie będą nabywać i rozwijać umiejętności programistyczne poprzez praktyczną naukę  i zabawę z wykorzystaniem środowiska Scratch.

Scratch to intuicyjny język programowania, pozwalający uczniom tworzyć gry, pokazy multimedialne, animacje, muzykę, grafikę, pokazy, quizy, historyjki i inne projekty. Jego niewątpliwą zaletą jest błyskawiczny efekt, jaki widzi uczeń po uruchomieniu stworzonego przez siebie programu. Ma to ogromne znaczenie, gdyż uczniowie oczekują szybkich rezultatów swojej pracy. Ten sposób nauki pozwala też utrzymać ich uwagę i motywację do dalszego zgłębiania tajników programowania.

W ramach innowacji pedagogicznej na zajęciach dodatkowych wykorzystane zostaną własne scenariusze zajęć oraz scenariusze stworzone przez trenerów projektu edukacyjnego CMI. Uczniowie dodatkowo będą mogli brać udział
w zawodach algorytmicznych i projektowych pod patronatem Politechniki Łódzkiej.

„Zaszyfrowana biologia”

„Zaszyfrowana biologia” - innowacja pedagogiczna prowadzona podczas zdalnego nauczania w klasie VII i VIII przez panią Marikę Jędrzejewską.

Cele:

 • Podniesienie atrakcyjności zajęć, motywacji do pracy i zdobywanie wiedzy przez zabawę.
 • Rozbudzenie zainteresowań ucznia oraz rozwijanie samodzielności.
 • Rozwijanie dokładności i spostrzegawczości uczniów.
 • Kształtowanie umiejętność korzystania z różnych źródeł wiedzy.
 • Kształtowanie dociekliwości i zdrowego krytycyzmu wobec informacji o świecie.

CZYTANIE Z KLASĄ – lekturki spod chmurki międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I – III, edycja II. Projekt opracowany przez Honoratę Szanecką.


Nauczyciel prowadzący: Grażyna Szczepańska, Magdalena Pinkowska


Cele edukacyjnego projektu:

 • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
 • rozwijanie aktywności czytelniczej,
 • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
 • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
 • integracja zespołu klasowego,
 • wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym – rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe
  i dalsze otoczenie,
 • współpraca placówek oświatowych z  terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.


Projekt składa się z 3 modułów:

 1. MAŁA CHMURKA W KRAINIE DRZEW
 2. MAŁA CHMURKA W KRAINIE ŚNIEGU
 3. MAŁA CHMURKA W KRAINIE SŁOŃCA


EMOCJA – międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój emocjonalny i społeczny u dzieci i młodzieży opracowany przez Marzenę Dziadkowiec oraz Krystynę Grzegrzółkę.


Nauczyciel prowadzący: Alina Młynarczyk


Cele:

 • kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku szkolnym,
 • rozbudzenie w dzieciach wiary w siebie oraz we własne możliwości,
 • aktywizacja dzieci i młodzieży w celu zrozumienia emocji i uczuć innych osób,
 • integracja zespołu klasowego
 • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju,
 • wychowanie do wartości takich jak: empatia, szacunek i wrażliwość.


Projekt składa się z pięciu modułów: KREATYWNOŚĆ, WYOBRAŹNIA, MOC SŁÓW, EMPATIA, OSWAJANIE STRACHU.


CZYTAMY, SŁUCHAMY – audiobooki nagrywamy! Innowacja pedagogiczna prowadzona przez nauczyciela Milenę Krawczyk na zajęciach czytelniczych w szkolnej bibliotece.


Cele:

 • doskonalenie techniki głośnego czytania,
 • podniesienie poziomu czytelnictwa,
 • motywowanie uczniów do regularnego wypożyczania i czytania książek,
 • pogłębianie wiedzy o literaturze dziecięco – młodzieżowej,
 • połączenie czytelniczych i technologicznych kompetencji ucznia – tworzenie audiobooka, okładka, ilustracji.


MYŚLOGRAFICZNY ZESZYT LEKTUR - innowacja pedagogiczna prowadzona przez nauczyciela Milenę Krawczyk
na lekcjach języka polskiego w klasie IV.


Cele:

 • motywowanie dzieci do czytania lektur,
 • rozwijanie kreatywności uczniów,
 • aktywizowanie uczniów do podejmowania samodzielnych decyzji oraz działań,
 • zdobycie umiejętności redagowania notatek,
 • dbałość o odpowiedni poziom estetyczny notatek.

Myślograficzny zeszyt lektur zawierać będzie ciekawie wykonane notatki z treści lektur omówionych w klasie IV. Zeszyt będzie mógł być kontynuowany w klasach programowo wyższych.

Wielkopolska – mój dom, mój region

(2 głosów, średnia ocena 5.00 na 5)

Czas realizacji: luty – maj w roku szkolnym 2019/2020

Prowadzący: Halina Czemiel

Przedmiot: język polski, klasa V


Cele szczegółowe:

 • - uczniowie poznają swój region w wielu aspektach,
 • - wzbogacają wiedzę o swoim regionie w powiązaniu z kształceniem umiejętności polonistycznych,
 • - przybierają różne role: fotografa, dziennikarza, projektanta, aktora, badacza itp.,
 • - nauczą się współpracować w grupie,
 • - nauczą się organizować swoją pracę (metoda projektu),
 • - nauczą się brać odpowiedzialność za powierzone zadanie,
 • - nauczą się, że rzetelnie wykonane zadanie przez każdego z nich wpływa na sukces grupy,


Nauczyciel rozpisuje działania klasy na bloki tematyczne. Każdy temat będzie realizowany w ciągu jednego miesiąca. Dzieci będą miały przeprowadzone zajęcia wstępne – wprowadzenie do omawiania danego problemu, rozpisanie ich działań wraz z terminami, sposób wykonania zleconej pracy, oczekiwane efekty. W trakcie zbierania przez uczniów materiałów nauczyciel kieruje ich działaniami, pomaga, wskazuje, proponuje.  Dzieci w grupach przygotowują opracowanie zadań, prezentują je klasie, czasami szkole. Prezentacja będzie przybierała różne formy: prezentacja na stronie internetowej szkoły, wystawa na szkolnym korytarzu, przedstawienie dla szkolnej społeczności.

Bezpieczna przerwa. Wdrażana przez Lillę Śmigielską z udziałem wychowawców edukacji wczesnoszkolnej.
Celem innowacji trwającej od XII 2019 do I 2020r. jest zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych, rozbudzanie wyobraźni i wrażliwości czytelniczej. Uczniowie w tym czasie nie wychodzą na boisko szkolne, a przerwy spędzają na korytarzu. W czasie długiej przerwy chętni uczniowie będą czytać fragmenty tekstów, wiersze lub zagadki dla swoich koleżanek i kolegów.


„CZYTAM Z KLASĄ - lekturki spod chmurki” - Program innowacyjny przeprowadzony zostanie w klasach pierwszych przez Renatę Ziętek i Grażynę Szczepańską. Innowacja opiera się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem.


„Insta.Ling – skuteczna nauka słówek” – innowacja prowadzona będzie przez Ilonę Joks na lekcjach języka angielskiego w drugiej grupie klasy VI. Celem udziału w projekcie jest nauka nowych i utrwalanie znanych słówek oraz motywowanie do nauki języka poprzez ciekawą i niekonwencjonalną formę pracy on-line. Udział w programie wymaga rejestracji na platformie Insta.Ling.


„Marzenia. Motywacja. Praca. SUKCES” – innowacja prowadzona będzie przez Ilonę Joks i Alinę Młynarczyk w pierwszym semestrze roku szkolnego. Uczniowie wezmą udział w cyklu spotkań z ciekawymi osobowościami, pasjonatami swojej pracy, ludźmi, którzy odnieśli sukces zawodowy. Celem projektu jest kształtowanie szeroko pojętej samodzielności, zaradności życiowej i niezależności w myśleniu i działaniu. Ponadto dzięki udziale w projekcie uczeń dostrzeże związek między realizacją marzeń, motywacją i ciężką pracą a osiąganiem sukcesu w życiu.


„Learning through teaching”– innowacja prowadzona będzie przez Izabelę Kim na lekcjach języka angielskiego w klasie VII. Zadaniem uczniów jest przyswojenie wiadomości dotyczących kultury brytyjskiej i amerykańskiej i dzielenie się nimi z młodszymi uczniami. Celem innowacji jest wzbogacanie wiedzy i świadomości kulturowej uczniów poprzez samodzielnie wyszukiwanie i opracowywanie informacji na temat danych zagadnień kulturowych.


„Learning grammar through English songs” – innowacja prowadzona będzie przez Izabelę Kim na lekcjach języka angielskiego w klasie VIII. Działania mają na celu utrwalenie poznanych struktur gramatycznych w kierunku automatyzacji stosowana w różnych sytuacjach praktycznych.

 

„Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnej w matematyce”. Innowacja prowadzona będzie przez nauczycieli matematyki Barbarę Galbierczyk i Andrzeja Maciejewskiego. Celem działań skierowanych do uczniów klasy VIII jest stwarzanie różnego typu sytuacji problemowych, którym uczniowie muszą sprostać. W efekcie tych działań  uczniowie doskonalą umiejętności matematyczne i poszerzą wiedzę.


„Programowanie dla najmłodszych”. Innowacja prowadzona będzie przez nauczycielki nauczania początkowego Renatę Ziętek i  Grażynę Szczepańską. Adresatami innowacji są uczniowie klasy IA i IB. Czas realizacji obejmuje rok szkolny 2019/2010 z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą z godzin do dyspozycji dyrektora, jako element godziny lekcyjnej, raz w tygodniu. Celem głównym jest wprowadzenie uczniów w świat programowania i kodowania. Kształcenie u uczniów od najmłodszych lat umiejętności programowania, logicznego i twórczego myślenia, intuicji i wyobraźni, konsekwentnego dążenia do celu, a także rozwijanie uzdolnień i zainteresowań informatycznych wśród dzieci.


Innowacja pedagogiczna „Ohne  Fleiß kein Preis“ („Bez pracy nie ma kołaczy”) przeznaczona dla uczniów klasy VII. Wychodząc naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w podstawie programowej oraz realizując wnioski z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2018/19, zdecydowano się na wprowadzenie  innowacji, która ma zachęcać i motywować uczniów do systematycznej nauki języka niemieckiego z wykorzystaniem technologii informacyjno – komputerowej. Na platformie Quizizz po realizacji każdego działu będą umieszczane przez nauczyciela testy, które uczniowie powinni rozwiązać online w wyznaczonym czasie. Wyniki osiągnięte przez uczniów pozwolą ocenić zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania stopień opanowania przez nich leksyki, gramatyki i umiejętności zawartych w poszczególnych działach. Źródłem uzyskania informacji zwrotnej będą:  wyniki osiągane przez uczniów w formie ocen w e- dzienniku oraz zaangażowanie uczniów podczas lekcji, ankieta skierowana do uczniów, systematyczne rozmowy z uczniami.

Potrafię napisać! - Ćwiczenia twórczego pisania.

Czas realizacji: II –III 2019r.

Autor : Hanna Śniadek

Przedmiot, klasa – język polski, klasa III a gimnazjum


Cele prowadzonej innowacji:

 • utrwalenie zasad redagowania krótkich i dłuższych form wypowiedzi pisemnych,
 • rozwijanie zainteresowania uczniów językiem jako składnikiem dziedzictwa kulturowego,
 • doskonalenie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce,
 • budzenie w uczniach kreatywności.


Innowacja będzie polegała na prowadzeniu, w ramach powtórzenia i utrwalenia wiedzy i umiejętności  przed egzaminem gimnazjalnym ,zajęć, na których uczniowie będą tworzyć  w ciekawy i efektywny sposób różnorodne formy wypowiedzi pisemnych. Innowacja ma służyć inspirowaniu ucznia do bycia kreatywnym, do tworzenia własnych tekstów poprzez praktyczne działanie. Prowadzone metody mają charakter interdyscyplinarny, związane są z filmem, malarstwem, radiem, telewizją, prasą, Internetem, fotografią, przewodnikiem turystycznym.

Kto ty jesteś? Polak mały.

Czas realizacji:  przez 10 miesięcy w roku szkolnym 2018/19


Innowacja pedagogiczna autorstwa Anity Szczepanik jest adresowana  do uczniów klas II i III edukacji wczesnoszkolnej.


Cele prowadzonej innowacji:

 • wychowanie do wartości, kształtowanie postaw patriotycznych uczniów,
 • dostrzeganie piękna i oryginalności naszego regionu,
 • nabywanie poczucia przynależności narodowej,
 • przybliżanie wiadomości na temat ojczyzny,
 • rozwijanie kompetencji cyfrowych u uczniów i nauczycieli,
 • bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów znajdujących się w sieci,
 • integracja  rówieśnikami z innych regionów Polski,


W ramach realizowanej innowacji uczniowie stworzą logo projektu, interaktywny album pt. „Piękna nasza Polska cała”, w  końcu interaktywną grę. Przygotują gazetkę nawiązującą do 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, odwiedzą miejsca pamięci, zorganizują warsztaty kulinarne, stworzą album słynnych Polaków, przygotują inscenizację do wybranej legendy.  Uczniowie nawiążą kontakt z uczestnikami projektu z innych regionów Polski.


Innowacja pedagogiczna jest prowadzona przez nauczycieli: Danutę Dolatę i Grażynę Szczepańską.

Poszukuję, obserwuję, wnioskuję

Termin realizacji: 15.11.2018 – 29.03.2019

Innowacja pedagogiczna jest adresowana do  uczniów klasy VII i VIII oraz klas III gimnazjum, którzy interesują się przedmiotami: fizyka i chemia. Przedsięwzięcie to ma na celu odejście od tradycyjnego sposobu przekazywania wiedzy.


Wprowadzenie niekonwencjonalnych form i metod pracy pozwoli na osiągnięcie następujących celów:

 • pogłębianie zainteresowań uczniów przedmiotami: fizyka i chemia,
 • wyposażenie uczniów w zasób wiadomości i umiejętności , które pozwalają w sposób uporządkowany zrozumieć świat,
 • rozwijanie samodzielności i twórczego myślenia do rozwiązywania problemów,
 • rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości,
 • doskonalenie umiejętności praktycznego zdobywania wiedzy z zakresu chemii i fizyki,
 • projektowanie oraz wykonywanie doświadczeń i eksperymentów, dokonywanie obserwacji  pomiarów oraz wyciąganie wniosków,
 • formułowanie hipotez i problemów badawczych,
 • dokumentowanie prowadzonych obserwacji i dokonywanie prezentacji wyników swojej pracy,
 • twórcze rozwiązywanie problemów,
 • poszerzanie słownictwa związanego z chemią i fizyką,
 • efektywna współpraca w grupie,
 • umiejętność prezentowania efektów pracy zespołowej.

 

Innowacja pedagogiczna prowadzona przez nauczycieli: Barbarę Galbierczyk, Annę Wilczurę.

Projekt e- Twinning pt: CH.E.R.I.S.H ( Cultural Heritage Encourages Reality and Saves History)

Termin realizacji:  03.09.2018r. – 21.12.2018r.

Innowacja pedagogiczna jest skierowana do grupy uczniów  klasy VIII.


Cele prowadzonej innowacji:

 • podnoszenie świadomości w Europejskim Dniu Języków, znaczenie nauki języków i różnorodności językowej  w celu zwiększenia zrozumienia międzykulturowego,
 • wzmacnianie umiejętności komunikacyjnych,
 • promowanie dziedzictwa kulturowego i różnorodności Europy jako sposobu wzajemnego zrozumienia i przezwyciężania różnic kulturowych,
 • wyrabianie w uczniach odwagi w celu komunikowania się w różnych językach i bycia rozumianym zgodnie z własnymi potrzebami i wymaganiami,
 • umożliwienie uczniom artystycznej i projektowej perspektywy i umiejętności poprzez zwiększenie ich wyobraźni i kreatywności,
 • udoskonalenie integracji narzędzi Web 2.0.


Projekt  e – Twinning  jest realizowany przez grupę uczniów klasy VIII pod kierunkiem nauczycieli: Haliny Doktór, Anny Wilczury.

Zajęcia przygotowujące uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki z wykorzystaniem metody ORTOGRAFFITI

Termin realizacji: listopad 2018 – marzec 2019r.


Zajęcia są przeznaczone dla  zainteresowanych uczniów z klasy VII.


Cele realizowanej innowacji pedagogicznej:

Głównym celem  projektu jest wsparcie uczniów ze specyficznymi trudnościami  w uczeniu się matematyki.


Cele ogólne/ terapeutyczne:

 • podnoszenie samooceny ucznia poprzez organizowanie sytuacji dydaktycznych sprzyjających odnoszeniu sukcesu,
 • rozwijanie koncentracji uwagi,
 • wydłużanie okresów skupienia uwagi na działalności matematycznej,
 • kształtowanie nawyku starannego zapisu rozwiązań zadań matematycznych,
 • wyciszanie reakcji lękowych związanych ze stresem szkolnym oraz lękiem przed porażką na lekcji matematyki,
 • rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się matematyki,
 • ponoszenie odpowiedzialności za naukę.
 • dążenie do osiągnięcia sukcesu na miarę swoich możliwości.


Nauczyciel realizujący innowację pedagogiczną:   Anna Wilczura

Autor  innowacji: dr Elżbieta Mrożek

Dbamy o środowisko naturalne i zdrowo się odżywiamy

Czas realizacji: wrzesień 2017r. – maj 2018r.


Program jest skierowany dla uczniów korzystających z zajęć szkolnej świetlicy.


Cele realizowanej innowacji pedagogicznej:


 • rozwijanie dbałości o własne zdrowie  i higienę osobistą oraz kształtowanie postaw proekologicznych,
 • uwrażliwianie uczniów na wartość otaczającego ich środowiska naturalnego i treści dotyczące zdrowego odżywiania się,
 • rozbudzanie wrażliwości i potrzeby kontaktu z przyrodą,
 • wyrabianie szacunku dla przyrody i jej piękna,
 • rozszerzanie wiedzy o zdrowiu,
 • zachęcanie do wyboru zdrowego styku życia,
 • stwarzanie możliwości przekształcenia biernych postaw na aktywnych uczestników, inicjatorów działań na rzecz własnego zdrowia i najbliższego środowiska,
 • wdrażanie do twórczego myślenia,
 • rozwijanie umiejętności obserwowania środowiska oraz gromadzenia informacji o nim,
 • włączanie rodziny, środowiska lokalnego w działania proekologiczne i prozdrowotne,
 • zapoznanie z zasadami recyklingu,
 • wykorzystanie naturalnej ciekawości świata  u dzieci dla rozwijania trwałych zainteresowań przyrodniczych.

Nauczyciel prowadzący innowację pedagogiczną na zajęciach  szkolnej świetlicy: Justyna Zielezińska

Palcem po mapie Europy

Czas trwania: 27.02.2017r. – 23.06.2017r.


Program jest skierowany do uczniów klas III gimnazjum zainteresowanych przedmiotem geografii, a w szczególności wiadomościami dotyczącymi Europy.


Cele realizowanej innowacji pedagogicznej:


 • pogłębianie wiedzy uczniów na temat wybranych krajów Europy, ich położenia na mapie, stolic, cech środowiska przyrodniczego, gospodarki. atrakcji turystycznych oraz symboli.
 • poznanie ciekawostek przyrodniczo – geograficznych na temat różnych państw,
 • uwrażliwienie na piękno i niepowtarzalność poszczególnych państw Europy,
 • rozwijanie ciekawości w poznawaniu świata.
 • uświadomienie postaw poszanowania innych narodów i kultur.
 • kształtowanie umiejętności wykorzystania w praktyce różnych danych (tworzenie wykresu klimatycznego).
 • kształtowanie umiejętności tworzenia gier dydaktycznych na stronie internetowej.
 • wyrabianie nawyków pracy samodzielnej i w grupie oraz odpowiedzialności za rezultaty tej pracy.
 • kształtowanie umiejętności planowania i organizowania pracy,
 • kształcenie umiejętności posługiwania się mapą i planem miasta.

Nauczyciel realizujący innowację pedagogiczną: Marika Jędrzejewska

Data zgłoszenia innowacji do Kuratorium Oświaty: 02.02.2017, nr 526.

Konto RR
Szkoły Podstawowej:


63 8409 0001 0105 2878
2000 0002

Dyżury psychologa i pedagoga
Informujemy, że z dniem 25.05.2018r.

w Zespole Szkół w Sośniach

został powołany

Inspektor Ochrony Danych

Waldemar Dolata

kontakt:  wd_iod@sosnie.pl

TUZ Ubezpieczenia

"Zatrzymać dzieje szkoły"

Dowozy dzieci 2022/2023Aktualności


Dzisiaj jest: Wtorek
3 Października 2023
Imieniny obchodzą
Eustachy, Eustachiusz, Ewald, Gerard,
Gerarda, Gerhard, Heliodor, Józefa,
Kandyd, Sierosław, Teresa

Do końca roku zostało 90 dni.
Zodiak: Waga