Egzamin Ósmoklasisty


EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W 2022 ROKU

Terminy związane z egzaminem w roku szkolnym 2021/2022:


Termin główny:

1. język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00


Termin dodatkowy:

1. język polski – 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

2. matematyka –14 czerwca 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022 r. (środa) – godz. 9:00


Terminarz podania wyników egzaminu ósmoklasisty 2022:

1. Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty: 1 lipca 2022 r.

2. Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń: do 7 lipca 2022 r.

3. Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym: 8 lipca 2022 r.


Wymagania egzaminacyjne

W 2022 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych
w dołączonych do rozporządzenia załącznikach.


Egzamin ósmoklasisty w 2022 r.

Język polski - Czas trwania: 120 minut.
Matematyka - Czas trwania: 100 minut.
Język obcy nowożytny - Czas trwania: 90 minut.


Warunki przebiegu egzaminu ósmoklasisty

Szczegółowa informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 znajduje się na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
w Poznaniu (www.oke.poznan.pl) w zakładce Egzamin ósmoklasisty - Procedury.


Znajdują się tam ważne informacje o egzaminie dotyczące:

 • harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty –w terminie głównym i w terminie dodatkowym (oraz kto przystępuje do egzaminu w terminie dodatkowym)
 • struktury egzaminu (przedmioty egzaminacyjne; wybór języka obcego nowożytnego; czas trwania egzaminu
  z poszczególnych przedmiotów, w tym przedłużenie czasu trwania w przypadku dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu)
 • zasad przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (przebieg egzaminu każdego dnia)
 • losowania stolików, wchodzenia uczniów i zajmowania miejsc w sali egzaminacyjnej
 • zasad zachowania się podczas egzaminu ósmoklasisty
 • sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz dodatkowego czasu (5 minut) przeznaczonego
  na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi
 • sposobu pracy z arkuszem egzaminacyjnym z matematyki –konieczność wyrwania ze środka arkusza 8 stron tworzących kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych, konieczność zapisania rozwiązań zadań otwartych w karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych
 • czynności w czasie egzaminu z języka obcego (odtworzenie płyty CD)
 • zakazu wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych (np. telefonu komórkowego)
 • przyborów i materiałów, które zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej
 • zasad oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy
 • konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu
 • unieważnienia egzaminu z danego przedmiotu w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej
  z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach, zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom
 • możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej


Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl) , w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:

a. informatory o egzaminie ósmoklasisty oraz aneksy do tych informatorów

b. przykładowe arkusze egzaminacyjne

c. arkusze egzaminu próbnego

d. zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych

e. arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W 2021 ROKU


Terminy związane z egzaminem w roku szkolnym 2020/2021:


Termin główny:

1. język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00


Termin dodatkowy:

1. język polski – 16 czerwca 2021 r. (środa) – godz. 9:00

2. matematyka –17 czerwca 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 r. (piątek) – godz. 9:00


Terminarz podania wyników egzaminu ósmoklasisty 2021:

1. Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty: 2 lipca 2021 r.

2. Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń: do 8 lipca 2021 r.

3. Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym: 9 lipca 2021 r.

Wymagania egzaminacyjne

W 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Egzamin ósmoklasisty w 2021 r. - zmiany

Język polski

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.
 • Czas trwania: 120 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym:
  część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych),
  część 2: wypracowanie – 20 pkt.
 • Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.
 • W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

Matematyka

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).
 • Czas trwania: 100 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
 • Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020: 6).

Język obcy nowożytny

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2.
 • Czas trwania: 90 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte.
 • Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

Warunki przebiegu egzaminu ósmoklasisty

Szczegółowa informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 znajduje się na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu (www.oke.poznan.pl) w zakładce Procedury.


Znajdują się tam ważne informacje o egzaminie dotyczące:

 • harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty –w terminie głównym i w terminie dodatkowym (oraz kto przystępuje do egzaminu w terminie dodatkowym)
 • struktury egzaminu (przedmioty egzaminacyjne; wybór języka obcego nowożytnego; czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów, w tym przedłużenie czasu trwania w przypadku dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu)
 • zasad przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (przebieg egzaminu każdego dnia)
 • losowania stolików, wchodzenia uczniów i zajmowania miejsc w sali egzaminacyjnej
 • zasad zachowania się podczas egzaminu ósmoklasisty
 • sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz dodatkowego czasu (5 minut) przeznaczonego na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi
 • sposobu pracy z arkuszem egzaminacyjnym z matematyki –konieczność wyrwania ze środka arkusza 8 stron tworzących kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych, konieczność zapisania rozwiązań zadań otwartych w karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych
 • czynności w czasie egzaminu z języka obcego (odtworzenie płyty CD)
 • zakazu wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych (np. telefonu komórkowego)
 • przyborów i materiałów, które zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej
 • zasad oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy
 • konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu
 • unieważnienia egzaminu z danego przedmiotu w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach, zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom
 • możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej


Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl , w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:

a. informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 oraz aneksy do tych informatorów obowiązujące wyłącznie w roku szkolnym 2020/2021

b. przykładowe arkusze egzaminacyjne

c. arkusze egzaminu próbnego

d. zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych

e. arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019–2020.


Sposób organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. może zostać zmodyfikowany, jeżeli będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego w związku z COVID-19.Wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021
Konto RR
Szkoły Podstawowej:


63 8409 0001 0105 2878
2000 0002

Dyżury psychologa i pedagoga
Informujemy, że z dniem 25.05.2018r.

w Zespole Szkół w Sośniach

został powołany

Inspektor Ochrony Danych

Waldemar Dolata

kontakt:  wd_iod@sosnie.pl

TUZ Ubezpieczenia

"Zatrzymać dzieje szkoły"

Dowozy dzieci 2022/2023Aktualności


Dzisiaj jest: Wtorek
3 Października 2023
Imieniny obchodzą
Eustachy, Eustachiusz, Ewald, Gerard,
Gerarda, Gerhard, Heliodor, Józefa,
Kandyd, Sierosław, Teresa

Do końca roku zostało 90 dni.
Zodiak: Waga