Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dyrektor Zespołu Szkół w Sośniach informuje, że w porozumieniu z Radą  Rodziców ustalono w roku szkolnym 2022/2023 następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:


 1. 31 października 2022 r. (poniedziałek przed 1 listopada),
 2. 2 maja 2023 r. ( wtorek),
 3. 3. egzamin ósmoklasisty – 3 dni w maju, data uzależniona od komunikatu CKE,
 4. 9 czerwca 2023r. ( piątek),
 5. 5. dwa dni na nieprzewidziane zdarzenia w trakcie roku szkolnego.


Podczas dni wolnych od zajęć dydaktycznych szkoła organizuje zajęcia w szkolnej świetlicy. Zobowiązuje się wychowawców klas do zebrania informacji od rodziców uczniów potrzebujących opieki oraz przekazanie tych informacji dyrektorowi szkoły nie później niż 1 dzień roboczy przed dniem wolnym.


Podstawa prawna:

§ 5 Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. z 2017r., poz. 1603 ze zm.)

Dni wolne zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę  Pedagogiczną i Radę Rodziców.

Kalendarium spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

Lp.

Data spotkania

Typ spotkania

1

13 września 2022r.

Spotkanie organizacyjne wychowawców klas
z rodzicami.

2

25 października 2022r. godz. 16.30 – 17.30

Konsultacje dla rodziców

3

29 listopada

Śródroczna wywiadówka

4

25 stycznia 2023r.

Wywiadówka podsumowująca I półrocze.

5

22 marca 2023r.

Konsultacje dla rodziców,

7

10 maja 2022r.

Wywiadówka

8

6 czerwca 2023r.

Konsultacje dla rodziców


KONSULTACJE DLA UCZNIÓW I ICH RODZICÓW ROK SZKOLNY 2022/2023

Nauczyciel szkoły podstawowej

Termin

Czemiel Halina

Poniedziałki 13.40 – 14.40 lub

Środy 13.40 – 14.40

Andrzej Maciejewski

Czwartki 13.40 – 14.40

Chmielecka Magdalena

Wtorki 12.40 – 13.40

Cierpka Dorota

Wtorki 13.40 – 14.40

Dolata Danuta

Wtorki 7.45 – 8.45

Galbierczyk Barbara

Wtorki 14.30 – 15.30 (co 2 tygodnie)

Czwartki 12.40 – 13.40 (co 2 tygodnie)

Hudziński Robert

Piątki 14.30 – 15.30

Jędrzejewska Marika

Piątki 12.50 – 13.50

Joks Ilona

Czwartki 13.40 – 14.40

Kędziora Andrzej

Środy 12.40 – 13.40

Kim Izabela

Piątki 7.00 – 8.00

Kwiatkowska Sylwia

Wtorki 7.30 – 8.30

Młynarczyk Alina

Wtorki 13.40 – 14.40

Szczepańska Grażyna

Środy 7.45 – 8.45

Śmigielska Lilla

Środy 13.40 – 14.40 (co 2 tygodnie)

Czwartki 13.40 – 14.40 (co 2 tygodnie)

Śniadek Hanna

Środy 13.35 – 14.35

Zawidzka Justyna

Wtorki 12.00-13.00 (Bogdaj)

Zieleziński Konrad

Wtorki 14.30 – 15.30

Ziętek Renata

Czwartki 12.40 – 13.40

Pinkowska Magdalena

Poniedziałki 12.50-13.50 Bogdaj                         (co 2 tygodnie)

Czwartki 7.30-8.30 Sośnie                                     (co 2 tygodnie)


TUZ UBEZPIECZENIA

TUZ Ubezpieczenie ogólne warunki

TUZ postanowienia


Plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 2022
– od 1 września.Uwaga!

1 września zbliża się nieubłaganie, a wraz z nim kolejny rok szkolny. Tradycyjnie przywitamy go uroczyście:


 • o godzinie 8.00 - msza św. w Kościele w Sośniach, pierwszoklasistom zostaną podczas mszy poświęcone tornistry;
 • dzieci klas I – III po mszy przejadą do szkoły autobusem, uczniowie klas starszych przejdą do szkoły pod opieką nauczycieli;
 • o godzinie 9.00 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w hali sportowej (wejście na halę nadal bocznym wejściem od strony przedszkola);
 • około godziny 9.50 – spotkanie uczniów z wychowawcami, przekazanie spraw organizacyjnych związanych z początkiem nauki w roku szk. 2022/2023;
 • około godziny  10.45 –  odjazd dzieci szkolnym autobusem.


A w piątek?  Zajęcia wg podanego planu zajęć.UCZNIOWIE DOJEŻDŻAJĄCY ZOSTANĄ DOWIEZIENI AUTOBUSEM POD KOŚCIÓŁ. GODZINA PRZYJAZDU AUTOBUSU DO POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCI WG STAREGO HARMONOGRAMU DOWOZÓW (zakładka: Ogłoszenia)


Do zobaczenia w czwartek!


 Szanowni Rodzice, prosimy nabyć podręczniki do religii wg poniższego wykazu. Podręczniki można odkupić od uczniów z klasy programowo wyższej. Pozostałe podręczniki uczniowie wypożyczają w szkole.

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW 2022/2023

Wykaz podręczników do religii w roku szkolnym 2022/2023
ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
I PROGRAMÓW NAUCZANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W SOŚNIACH
obowiązujący w roku szkolnym 2021/2022

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
dopuszczonych do użytku szkolnego w roku szkolnym 2022/2023
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sośniach
Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

 

Informujemy, iż w każdy poniedziałek w godzinach 9.00-12.00 w naszej szkole dyżur pełni psycholog.


Komisja ds. rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej
im. J. Korczaka w Sośniach na rok szkolny 2022/2023 informuje, że wszystkie wnioski dotyczące dzieci spoza obwodu naszej szkoły zostały rozpatrzone pozytywnie.

Rekrutacja do kl. I Szkoły Podstawowej
Rodzicu!Dyrektor Zespołu Szkół w Sośniach informuje, że po zebraniu zgłoszeń do klasy I Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Sośniach otwiera rekrutację na wolne miejsca w klasie I wymienionej wyżej szkoły. Rekrutacja trwa od 14 marca 2022r. do 8 kwietnia 2022r.

Formularze wniosków  są dostępne  na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie.  Prosimy o terminowe dostarczenie wymaganej dokumentacji.


Zgłoszenie    Wniosek      Zasady    Oświadczenie

Dzieci w wirtualnej sieci, nastolatki w wirtualnym tunelu.


Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii w Poznaniu opracowała broszury: Dzieci w wirtualnej sieci, Nastolatki w wirtualnym tunelu, które adresuje do rodziców dzieci i młodzieży. Inicjatywa ta ma na celu wspieranie rodziców w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego, uzależnień i zagrożeń wirtualnego świata.

 


Zapraszamy do zapoznania się z poniżej zamieszczonymi materiałami.


Dzieci w wirtualnym świecie          Nastolatki w wirtualnym tunelu

Aktualizacja ogłoszenia o naborze otwartym wniosków w Konkursie Grantowym

Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”

Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU

Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Celem programu jest wsparcie uczących się dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz Internetu, głównie poprzez użyczenie przez Gminę Sośnie komputera stacjonarnego/laptopa/tableta wraz z akcesoriami i oprogramowaniem, umożliwiającym naukę zdalną oraz zapewnienie dostępu do Internetu (w przypadku jego braku).


Warunki otrzymania ww. wsparcia:

- uczeń zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej (PGR),

- uczeń jest członkiem rodziny – krewnym w linii prostej tj. dzieckiem, wnukiem, prawnukiem osoby/opiekuna prawnego, która pracowała w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała
w miejscowości objętej PGR,

- uczeń nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia w obecnym i minionym roku (2020 i 2021) komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem, zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu ww. sprzętu.

Wsparcie udzielone zostanie po uzyskaniu przez Gminę Sośnie dofinansowania w Konkursie Grantowym organizowanym w ramach projektu Cyfrowa Gmina przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w partnerstwie
z Politechniką Łódzką.


Wniosek wraz z:

- oświadczeniem dla rodzica/opiekuna prawnego lub oświadczeniem ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość,

- zgodą na przetwarzanie danych osobowych,

- kopią dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia w danym PGR

należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Sośnie w terminie do dnia 26 października 2021 r. do godz. 15:00.


                                                                                                                                       WÓJT

Sośnie, 15 października 2021 r.                                                                                    /-/ Stanisław Budzik


Do pobrania:


wniosek

oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego

świadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość 

zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Program wychowawczo - profilaktyczny
Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Sośniach

2021/2022Kalendarium spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022Lp.

Data spotkania

Typ spotkania

1

9 września 2021r.

Spotkanie organizacyjne wychowawców klas
z rodzicami.

2

25 października 2021r. godz. 16.30 – 17.30

Konsultacje dla rodziców

3

17 listopada 2021r.

Śródroczna wywiadówka

4

13 stycznia 2022r.

Wywiadówka podsumowująca I półrocze.

5

24 marca 2022r.

Konsultacje dla rodziców,

6

21 kwietnia 2022r.

Konsultacje dla rodziców.

7

13 maja 2022r.

Wywiadówka


Stacjonarne konsultacje dla uczniów


Proponujemy uczniom w formie doraźnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej  stacjonarne konsultacje u poniżej wymienionych nauczycieli. Konsultacje te są w godzinach, w których uczniowie mający lekcje z danym nauczycielem nie mają zajęć ustalonych w  tygodniowym rozkładzie. Informację o chęci uczestniczenia w takich konsultacjach rodzic zgłasza nauczycielowi przez dziennik elektroniczny lub pisemnie w zeszycie kontaktów. Dzieci dojeżdżające muszą odjechać do domu we własnym zakresie ( odbiór przez rodzica lub upoważnioną  przez rodzica osobę) o ile konsultacje te są na 8. godzinie lekcyjnej.


Harmonogram konsultacji:

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Dzień tygodnia

Wyznaczona czas trwania konsultacji

1

Chmielecka Magdalena

poniedziałek

14.35 – 15.20

2

Cierpka Dorota

poniedziałek

Kl. VI: 13.30 – 14.15

Kl. IV – VIII: 14.30 – 15.15

3

Czemiel Halina

poniedziałek

14.30 – 15.15

4

Dolata Danuta

poniedziałek

8.00 – 8.45

5

Galbierczyk Barbara

czwartek

14.30 – 15.15

6

Hudziński Robert

poniedziałek

13.30 – 14.15

7

Jędrzejewska Marika

środa

14.35 – 15.20

8

Joks Ilona

wtorek

14.30 – 15.15

9

Kędziora Andrzej

środa

14.30 – 15.15

10

Kwiatkowska Sylwia

wtorek

14.30 – 15.15

11

Kuczyńska Ilona

Wtorek

14.30 – 15.15

12

Maciejewski Andrzej

środa

Kl. IV – V: 13.45 – 14.25

Kl. VII – VIII: 14.35 – 15.20

13

Młynarczyk Alina

środa

14.30 – 15.15

14

Pinkowska Magdalena

środa

Kl. I – III: 12.45 – 13.30

15

Śmigielska Lilla

wtorek

Kl. I: 12.45 – 13.30

16

Śniadek Hanna

poniedziałek

14.30 – 15.15

17

Szczepańska Grażyna

czwartek

Kl. IIIA: 8.00 – 8.45

18

Zieleziński Konrad

środa

Kl. IV – VI: 13.30 – 14.25

KL. VII – VIII 14.30 -15.15

19

Ziętek Renata

czwartek

Kl. IIIb: 8.00 – 8.45


Dyrektor zastrzega sobie prawo do odwołania konsultacji w dniach, w których odbywają się rady pedagogiczne.

UBEZPIECZENIE InterRisk
UBEZPIECZENIE InterRisk

Stacjonarne konsultacje dla uczniów

Proponujemy uczniom w formie doraźnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej  stacjonarne konsultacje u poniżej wymienionych nauczycieli. Konsultacje te są w godzinach, w których uczniowie mający lekcje z danym nauczycielem nie mają zajęć ustalonych w  tygodniowym rozkładzie. Informację o chęci uczestniczenia w takich konsultacjach rodzic zgłasza nauczycielowi przez dziennik elektroniczny lub pisemnie w zeszycie kontaktów. Dzieci dojeżdżające muszą odjechać do domu we własnym zakresie ( odbiór przez rodzica lub upoważnioną  przez rodzica osobę) o ile konsultacje te są na 8. godzinie lekcyjnej.

Harmonogram konsultacji:

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Dzień tygodnia

Wyznaczona czas trwania konsultacji

1

Chmielecka Magdalena

poniedziałek

14.35 – 15.20

2

Cierpka Dorota

poniedziałek

Kl. VI: 13.30 – 14.15

Kl. IV – VIII: 14.30 – 15.15

3

Czemiel Halina

poniedziałek

14.30 – 15.15

4

Dolata Danuta

poniedziałek

8.00 – 8.45

5

Galbierczyk Barbara

czwartek

14.30 – 15.15

6

Hudziński Robert

poniedziałek

13.30 – 14.15

7

Jędrzejewska Marika

środa

14.35 – 15.20

8

Joks Ilona

wtorek

14.30 – 15.15

9

Kędziora Andrzej

środa

14.30 – 15.15

10

Kwiatkowska Sylwia

wtorek

14.30 – 15.15

11

Kuczyńska Ilona

Wtorek

14.30 – 15.15

12

Maciejewski Andrzej

środa

Kl. IV – V: 13.45 – 14.25

Kl. VII – VIII: 14.35 – 15.20

13

Młynarczyk Alina

środa

14.30 – 15.15

14

Pinkowska Magdalena

środa

Kl. I – III: 12.45 – 13.30

15

Śmigielska Lilla

wtorek

Kl. I: 12.45 – 13.30

16

Śniadek Hanna

poniedziałek

14.30 – 15.15

17

Szczepańska Grażyna

czwartek

Kl. IIIA: 8.00 – 8.45

18

Zieleziński Konrad

środa

Kl. IV – VI: 13.30 – 14.25

KL. VII – VIII 14.30 -15.15

19

Ziętek Renata

czwartek

Kl. IIIb: 8.00 – 8.45

 

Dyrektor zastrzega sobie prawo do odwołania konsultacji w dniach, w których odbywają się rady pedagogiczne.


WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY

 • Plecak, pojemnik na śniadanie,
 • Podręczniki, ćwiczenia,
 • Piórnik: 2 ołówki, gumka, temperówka, nożyczki zaokrąglone, klej, linijka,
 • Kredki: ołówkowe i świecowe,
 • Bloki: rysunkowy kolorowy A4, techniczny biały i kolorowy A4,
 • Papier kolorowy,
 • Farby plakatowe i akwarelowe, 2 pędzelki o różnej grubości,
 • Plastelina,
 • Teczka A4 na gumkę (na prace dzieci),
 • Zeszyty: 2 zeszyty w trzy linie 16 kartkowe, 2 zeszyty w kratkę 16-kartkowe,
 • Zeszyt 32-kartkowy w kratkę do korespondencji z Rodzicami,
 • Obuwie na zmianę,
 • Worek na obuwie,
 • Strój gimnastyczny:

- biała koszulka, krótkie spodenki
- dres na chłodne dni, (leginsy) w ciemnym kolorze,
- obuwie sportowe na białej gumowej podeszwie,
- worek na strój gimnastyczny

WSZYSTKIE RZECZY UCZNIA POWINNY BYĆ PODPISANE !

Szanowni Rodzice,

MEiN przygotowało pakiet informacji na temat organizacji szczepień w szkołach, wśród których jest też list Ministra Zdrowia do dyrektorów, nauczycieli i rodziców.  Prosimy zapoznać się z tymi materiałami już przed rozpoczęciem roku szkolnego.  Wszelkie informacje umieszczono w zakładce COVID – 19.


List Ministra Zdrowia 

Szczepienia uczniów w wieku 12 - 18 lat 

Kwestionariusz 

Deklaracja Procedury zachowania bezpieczeństwa

Już teraz zapoznaj się z procedurami  dotyczącymi zachowania bezpieczeństwa w szkole w okresie zagrożenia epidemicznego wirusem COVID – 19.  Procedury uwzględniają wytyczne MEiN, MZ, GIS przesłane do szkół 2 sierpnia 2021r.


Procedury dotyczące zachowania bezpieczeństwa w szkole w okresie zagrożenia epidemicznego wirusem COVID – 19 


Wykaz podręczników szkolnych rok 2021/2022

Wykaz podręczników do religii w roku szkolnym 2021/2022

ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
I PROGRAMÓW NAUCZANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W SOŚNIACH
obowiązujący w roku szkolnym 2021/2022

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
dopuszczonych do użytku szkolnego w roku szkolnym 2021/2022
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sośniach

Szczepienia dzieci
Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem
osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19Wirtualny spacer po Przedszkolu Samorządowym w Sośniach


Z powodu obostrzeń  sanitarnych związanych z rozprzestrzenianiem się epidemii COVID – 19  nie mogliśmy po raz drugi zorganizować  tzw. „otwartych drzwi”  w naszym przedszkolu i zaprosić wszystkich, którzy są zainteresowani naszą placówką.


Dziś jesteśmy już po pewnym etapie rekrutacji. Dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy  zadeklarowali  chęć powierzenia nam swoich pociech. Cieszymy się, że zdecydowaliście  się na wybór naszego przedszkola i zapraszamy do wirtualnego spaceru.


>Kliknij w obrazek<Konto RR
Szkoły Podstawowej:


63 8409 0001 0105 2878
2000 0002

Dyżury psychologa i pedagoga
Informujemy, że z dniem 25.05.2018r.

w Zespole Szkół w Sośniach

został powołany

Inspektor Ochrony Danych

Waldemar Dolata

kontakt:  wd_iod@sosnie.pl

TUZ Ubezpieczenia

"Zatrzymać dzieje szkoły"

Dowozy dzieci 2022/2023Aktualności


Dzisiaj jest: Wtorek
3 Października 2023
Imieniny obchodzą
Eustachy, Eustachiusz, Ewald, Gerard,
Gerarda, Gerhard, Heliodor, Józefa,
Kandyd, Sierosław, Teresa

Do końca roku zostało 90 dni.
Zodiak: Waga